תקנון מרכז בר-אילן לנדל"ן

1. כללי

המרכז מציע קורסים הכשרות ולימודים לדרגי ניהול השונים, לרוצים להרחיב את ארגז הכלים שלהם ולרוצים לרכוש מקצוע. תקנון זה מגדיר את הכללים המחייבים וההנחיות ביחס לשימוש באתר (כהגדרתו להלן), לרבות נהלי הרשמה וביטול קורסים ועוד. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

2. הגדרות

בתקנון זה יהא לביטויים המפורטים להלן הפירוש הרשום בצידם להלן:

"החברה" - ביראד חברה למחקר ופיתוח בע"מ.

"המרכז" - ביראד לימודי תעודה מתקדמים ו/או מרכז בר-אילן לנדל"ן

"האתר" - אתר המרכז שכתובתו: http://www.biuh.co.il ו/או birad.biu.ac.il ו/או nadlan-birad.biu.ac.il.

"תוכן האתר" - זכויות היוצרים באתר ובכל התכנים שבו לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, עיצוב האתר, קוד המחשב, תוכנות המשמשות את האתר, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו.

"המידע" - מידע אודות משתמשים הנאסף באמצעות טפסי פניה בחלק מדפי האתר ו/או דפי נחיתה שאינם חלק מן האתר ו/או באמצעות קבלני משנה המפנים אלינו פניות בצורה ישירה לתוך מערכת הניהול שלנו (למשל ובין השאר האתרים מכללות, ToStudy), ו/או דיוורים שונים ככל שהמשתמש בחר להזין פרטיו לטפסים אלו.

"משתמש" - כל אדם ו/או גוף שייכנס לאתר ו/או שיבצע שימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים המצויים ו/או המוצעים במסגרתו, מכל מין וסוג שהוא, בין שהם קיימים באתר ובין שניתן להשיגם באמצעות האתר.

"תנאי השימוש" - תנאי השימוש המפורסמים באתר וכפי שיתעדכנו מעת לעת.

3. אתר המרכז

3.1. השימוש באתר ייעשה על-פי הוראות תנאי השימוש. במקרה של סתירה בין תקנון זה לתנאי השימוש, יגברו הוראות תנאי השימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.

3.2. זכויות היוצרים באתר לרבות בשם האתר, בתוכנות ובמידע המאוחסן בו, ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו שייכות לחברה או לבעליהם אשר איחסנו את המידע במאגרי החברה, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.

3.3. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות תוכן האתר, שמורות לחברה. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר לבד מן השימוש המותר על פי תנאים אלה בתוכן האתר או בכל חלק מתוכן האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

3.4. האמור בתקנון, תכני האתר ובכללם במדור "נדל"ן ידע", מובא לידיעה כללית בלבד, ואינו מהווה הצעה, המלצה, יעוץ או חוות דעת לעשות פעולה או להמנע ממנה, או מחליף יעוץ ו/או שיווק מקצועי, המותאם אישית לכל אדם בכל תחום מקצועי. בשום מקרה החברה או המרכז לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בו (As Is). השירותים שמציע האתר מוצעים כמות שהם ולא תקום לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או המרכז בגין אופי השירותים שמציע האתר או המרכז, היותם מוגבלים ו/או חסרים ו/או לא מותאמים לצרכי הגולשים או מי מהם. השימוש באתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של הגולשים. החברה ו/או המרכז לא יהיו אחראים לקלקולים, תקלות או כשלים בקווי התקשורת, בתוכנה או בפעילות התקינה של האתר.

3.5. המרכז רשאי לערוך שינויים בתקנון זה ובמידע על פי שיקול דעתו הבלעדית ומבלי להודיע על כך מראש.

3.6. המרכז רשאי לצלם מעת לעת את שיעורי הלימוד, הסטודנטים והמרצים ואירועים במסגרת הלימודים ולפרסמם באתר המרכז ובאמצעי פרסום נוספים, לרבות רשתות חברתיות, ללא הצורך בקבלת אישור מהגורמים המצולמים.

4. פרטיות

4.1. המידע עשוי להשמר במערכת ניהול הלקוחות של המרכז ומשמש את המרכז בלבד לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים במרכז ולצורך שיפור השירות המוענק על ידי המרכז. המידע אינו מועבר לצד שלישי או לגורמים אחרים שאינם המרכז או החברה.

4.2. המרכז מעוניין לשלוח למשתמשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי הקשור למרכז או לשירותיו. מידע כזה ישוגר אל המשתמש רק אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל הסכמתו ולחדול מקבלתו.

4.3. המרכז מיישם באתריו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המרכז לא מתחייב ששרתיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.  

5. נהלי הרשמה ולימודים ונהלי ביטול

הרשמה

5.1. ההרשמה לקורס תעשה באמצעות אתר האינטרנט, טופס רישום, שיחה טלפונית עם יועץ/ת לימודים.

5.2. ידוע ללומד שהרישום הינו על תנאי כל עוד לא אושרה קבלתו על-ידי מנהל תוכנית הלימודים/קורס ו/או ועדת הקבלה ו/או עמידה בתנאי הסף לקבלה לקורס.

5.3. הנרשם יחוייב במועד הרישום בדמי הרשמה. דמי הרשמה אלה יוחזרו לנרשם במידה ויוחלט על ביטול הקורס טרם פתיחתו.

5.4 במקרה בו נרשם לא ישלם במועד את שכר הלימוד כולו או חלקו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו יהיה זכאי המרכז, המרכז יהא רשאי להפסיק את השתתפותו בקורס.

5.5. רישום כתובת דואר אלקטרוני במסמכי ההרשמה מהווה הסכמה לקבלת חשבונית דיגיטלית למייל זה.

5.6 הרשמתך למרכז מהווה התחייבות כי הפרטים האישיים שמסרת אמינים ומדוייקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת מידע, אלא אם צוין במפורש. 

5.7. התחייבות מעסיק או גורם משלם אחר:

5.7.1. בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר, יש לצרף לטופס ההרשמה כתב התחייבות של מקום העבודה או גורם המשלם. כתב ההתחייבות יכלול את שם מורשה החתימה של הגורם המשלם וכן התחייבות לתשלום לביראד בגין שכר הלימוד כמתחייב מנהלי ההרשמה.

5.7.2. הלומד מתחייב שבמקרה והגוף המשלם אשר התחייב לממן את כל שכ"ל או חלקו, לא עמד בהתחייבותו זו, הוא יהיה אחראי אל מול ביראד למלוא התשלומים. 

הנחות והטבות

5.8. פירוט ההנחות וההטבות המלא נמצא במשרדי המרכז ומתעדכן מעת לעת.

5.9. לחברה שמורה הזכות להפסיק כל מבצע ו/או הטבה בכל עת,  מספר המקומות תחת כל הטבה/מבצע הינו מוגבל ואין כפל מבצעים.

5.10. במקרה שנרשם זכאי ליותר מהנחה/הטבה אחת תחול עליו רק הנחה/הטבה הגבוהה מבין ההנחות/הטבות התקפות, ובשום מקרה לא יהיה כפל הנחות/הטבות או הנחות מצטברות, אלא אם צוין כך במפורש בפרסום. הנחה תקפה ליום ההרשמה בלבד עם הצגת המסמכים הרלוונטיים במועד ההרשמה – לא יאושרו הנחות בדיעבד, אי הצגת המסמכים הרלוונטיים במועד ההרשמה תגרור תשלום מלא של שכר הלימוד ללא הנחות/הטבות.

5.11. למען הסר ספק, הכללים תחת תקנון זה בכלל ותחת סעיף ‏5 זה בפרט יחול במלואם גם על קורסים/סדנאות עליהם ניתנה הנחה או שניתנו במסגרת הטבה.

5.12. המרכז רשאי לבטל הטבה שניתנה כסדנה או כל פעילות אחרת במידה ומספר הנרשמים לאותה הטבה לא הגיע למספר מינימלי לפתיחה ו/או לעצור את ההטבה במידה ומספר הנרשמים הגיע למקסימום המוקצה להטבה וכל זאת ללא הודעה מוקדמת. במידה ונרשם השתמש בהטבה וביטל השתתפותו בקורס שבגינו קיבל את ההטבה, יחוייב הנרשם בגין עלות ההטבה כפי שנקבעה על-ידי המרכז מראש.

לימודים

5.13. פתיחת הלימודים מותנית במספר נרשמים מינימלי אשר יקבע על-ידי הנהלת המרכז. הנהלת המרכז תהא רשאית לדחות את מועד פתיחת הלימודים בקורס מסויים במידה ולא יהיה מספר מינימלי כנדרש ו/או לבטל את הקורס. במידה ותעשה כך, יוחזר לנרשמים שכר הלימוד במלואו, ללא פיצוי נוסף ולא יהיו להם טענות כלשהן בקשר לכך.

5.14. לפני תחילת ו/או תוך מהלך הלימודים, רשאית הנהלת המרכז להוסיף ולגרוע מרצים ונושאי לימוד על-פי שיקול דעתה.

5.15. במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן, עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה להנהלת המרכז.

5.16. עם הרשמתו, מאשר הלומד כי הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי/משולב/היברידי/זום, על פי שיקולי ביראד ו/או בהתאם להנחיות משרד הבריאות. קורס משולב מתקיים באופן פרונטלי עם מספר מפגשי לימוד בזום. קורס היברידי מתקיים בו זמנית באופן פרונטלי ובזום.

5.17 ההשתתפות בקורס היברידי מהווה הסכמה לצילום המפגש והנוכחים בו (פרונטלית ובזום) לצורך קיום המפגש. חלק ממפגשי הזום מוקלטים לצורך בקרה ושיפור.

5.18  נוכחות בשיעור מקוון תחשב ככזו עם מצלמה דולקת בלבד בה ניתן לראות את הסטודנט.

5.19 הנהלת ביראד הזכות להחליט על קבלת ודחיה מעומדים וזאת על סמך תנאי סף ומבחני מיון שונים ו/או ראיון  אישי.

5.20. להנהלת המרכז הזכות להפסיק לימודיו של כל תלמיד מסיבות של אי-עמידה בדרישות הפדגוגיות וברמת הלימודים, וכן מסיבות של התנהגות בלתי הולמת.

5.21. תנאי לקבלת תעודה בכל תוכנית/קורס: נוכחות של לפחות 80% מסך שעות הלימוד בתוכנית/קורס (כולל היעדרות עקב מילואים, מחלה וכו'), אלא אם צויין אחרת ועמידה במטלות התוכנית/קורס. למרות האמור לעיל, הנהלת המרכז וצוות ההתוכנית/קורס רשאים לקבוע תנאים נוספים ו/או דרישות על-פי שיקול דעתם ובהתאם לכל תוכנית/קורס ובלבד שהודעה על כך תינתן לנרשמים במועד ההרשמה.

5.22. שעות פרקטיקום/התנסות מעשית הינן שעות נוספות על בסיס עצמאי (אלא אם צוין אחרת) ולא תחשבנה כשעות לימוד רגילות במסגרת התוכנית/קורס.

5.23. האחריות למציאת מקום לביצוע הפרקטיקום מוטלת על הסטודנט בלבד, ללא התערבות ביראד או מנהל התוכנית.

5.24. פרויקט/עבודת גמר המהווים חלק מדרישות הקורס יוגשו בתאריך שנקבע ע"י מנהל הקורס. בקשה לדחייה במועד הגשת פרויקט/עבודת גמר יש להעביר בכתב בטרם הגיע מועד הגשתם, למנהל הקורס עם עותק למזכירות החברה. עם זאת, אין בעצם העברת הבקשה אישור לדחיית מועד ההגשה, ולמנהל הקורס שמורה הזכות לאשר או לדחות את הבקשה. סטודנט שנעדר מהגשת עבודה בקורסים בהם נדרשת הגשת פרויקט/עבודת גמר בצוות, ובהינתן אישור מנהל הקורס, באחריותו למצוא ולהצטרף לצוות הגשת פרויקט/עבודת גמר בקורס הבא אחריו.

5.25. במקרה של היעדרות ממבחן או קבלת ציון נכשל, יש להגיש בקשה בכתב לביצוע מבחן חוזר למנהל הקורס עם עותק למזכירות החברה. עם זאת, אין בעצם העברת הבקשה אישור לביצוע המבחן, ולמנהל הקורס שמורה הזכות לאשר או לדחות את הבקשה. בכל מקרה ביצוע מבחן חוזר או דחייה במועד מבחן למועד אחר יתאפשרו פעם אחת בלבד.

5.26  מיקום כיתות הלימוד עשוי להשתנות בהתאם לצרכי המרכז. אין המרכז מתחייב לחניה בסמוך לכיתות הלימוד.

5.27. במהלך הלימודים בתוכנית, ההנהלה תהיה רשאית לשלוח לסטודנטים הודעות תפעוליות באמצעים דיגיטלים שונים.

כללי התנהגות

5.28. תלמידי הקורסים ישמרו על שקט ויאפשרו את התנהלותם התקנית של השיעורים, על נקיון הכיתות ושטחי המרכז וכן על מתקני הלימוד, העזרים וכיו"ב.

5.29. חל אסור מוחלט על העישון בכיתות וברחבי המרכז. העישון מותר אך ורק באזורים המיועדים לכך ומסומנים בשילוט המתאים.

5.30. על תלמידי הקורסים ומבקרי המרכז לשמור על ציודם האישי ולא להשאירו ללא פיקוח  ברחבי המרכז. המרכז לא יהיה אחראי לכל גניבה או נזק שיגרם לציודם של תלמידיו.

5.31. אין להשתמש בציוד האור קולי ו/או המיחשוב. שימוש כאמור מותר רק לגורמים שהוסמכו לכך (מרצים, צוות המרכז או כל מי שקיבל הרשאה מפורשת מהנהלת המרכז).

5.32. משתתף אשר יאחר מעל 15 דקות, ייכנס בהפסקה או לפני כן באישור המרצה בלבד.

ביטול

5.33. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, במידה ובקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות לפני תחילת הקורס, יחויב המבטל ב-5% משכר הלימוד המלא בקורס (כולל דמי הרשמה) או 100 ₪, הנמוך מבין השניים. 

5.34. לאחר המועד שצוין, יופעל נוהל הביטול המפורט להלן, כאשר סוג נוהל הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על-פי שכר הלימוד אליו התחייב המשתתף, ולא על-פי הסכום ששולם בפועל:

5.34.1. ביטול משבועיים לפני מועד פתיחת התוכנית/הקורס ועד למועד הפתיחה - חיוב בסך 10% משכר הלימוד.

5.34.2. ביטול ממועד פתיחת התוכנית/הקורס ועד שבועיים אחריו - חיוב בסך 30% משכר הלימוד.

5.34.3. ביטול בין שבועיים לאחר הפתיחה ועד חודש ימים ממועד הפתיחה – חיוב ב-50% משכר הלימוד;

5.34.4. ביטול לאחר חודש ימים ממועד תחילת התוכנית/קורס – לא יבוצעו החזרים.

5.35. מובהר כי זמן הטיפול בהחזרים כספיים ככל שאושרו הינו עד 45 ימים מיום אישור הבקשה.

5.36. יצויין כי בכל מקרה, דמי ההרשמה אינם מוחזרים בעקבות ביטול ההרשמה/אי קבלה לקורס. 

5.37. כביטול תחשב רק קבלת הודעה בכתב במשרדי המרכז. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה בכתב (יש לוודא קבלת המכתב במשרדי המרכז).

5.38. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 30 יום לכל הפחות יש לפנות מידית למשרדי המרכז, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים (יש לוודא קבלת המכתב במשרדי המרכז). יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין.

5.39. השלמת לימודים תתאפשר, על בסיס מקום פנוי ותהיה מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום סיום הקורס הרלוונטי, וכל זאת במידה ויפתח מחזור נוסף של קורס זה.

5.40. הקפאת לימודים:

5.40.1. הקפאת לימודים תתאפשר רק במידה והוגשה בקשה מסודרת בצירוף מסמכים רלוונטיים למשרדי המרכז ורק באם הבקשה אושרה על-ידי המרכז.

5.40.2. במקרה שאושרה הקפאת לימודים גביית שכר הלימוד תמשך כסדרה.

5.40.3. הקפאת הלימודים הינה רק בעבור הקורס שהמשתתף רשום אליו והצטרפות למחזור אחר הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.

5.40.4. הקפאת הלימודים תתאפשר לתקופה של עד שנה ממועד אישור הבקשה להקפאה.

5.41. החלפת קורס:

5.41.1. המעוניין להחליף קורס מסוים בקורס אחר המוצע במרכז, יגיש בקשה כתובה להנהלת המרכז (להלן: "בקשה להחלפת קורס").

5.41.2. המרכז שומר לעצמו את הזכות לדחות או לקבל בקשה להחלפת קורס על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

5.41.3. במקרה של אישור בקשה להחלפת קורס, ישלם הלומד בגין הקורס שעזב בהתאם לכמות המפגשים שהתקיימו עד למועד עזיבתו בפועל, כפול 1.1 מעלות למפגש בהתאם לשכר הלימוד (ללא הנחות ו/או הטבות כלשהן). ההפרש שבין שכ"ל המקורי שהלומד שילם בפועל למרכז לסכום ששילם הלומד בגין הקורס שעזב יעמוד לזכותו לטובת תשלום שכר הלימוד של הקורס החדש.

5.42. מבלי לגרוע מסעיף ‏3.4 לעיל, אחריות החברה בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה מהפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד אשר שולם בפועל על-ידי המשתתף בקורס הרלוונטי.

6. הודעות למרכז

6.1. להלן פרטי הקשר לצורך פניות ומסירת הודעות למרכז:

טלפון: 3620*

פקס: 03-5341598

דואר אלקטרוני: ariela.moshayov@biu.ac.il

כתובת: קמפוס אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן 

6.2. יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר או בפקס וכן את אישור המשלוח. המרכז לא יתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה (אישור משלוח פקס, אישור דואר רשום וכיו"ב). במידה ולא תצורף הוכחה כאמור, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי המרכז.

7. שמירת מסמכים

7.1. תעודות ו/או אישורי לימודים למשתתפים יישמרו למשך 7 שנים מיום הענקתם לכלל משתתפי התוכנית/קורס. 

7.2. הנפקת תעודות חדשות או העתקים מהן, אישורים נוספים בקשר עם הלימודים במרכז וכדומה תתבצע בכפוף לעלויות הנהוגות על-ידי המרכז כפי שיעודכנו במשרדי המרכז מעת לעת. לצורך הנפקת תעודות ו/או אישורים כאמור, יש לפנות למשרדי המרכז בהתאם לתקנון זה. זמן הטיפול בבקשה כאמור יהיה עד 45 ימי עסקים ממועד קבלת הפניה במשרדי המרכז.