חשיבות הידע המקצועי בהתחדשות עירונית

מאת: ד"ר אמרני שוקי

ידע מקצועי המהווה תנאי הכרחי לתכנון וניהול מוצלח בעולם הנדל"ן, מקבל משמעות במיוחד בפרויקטים בתחום התחדשות עירונית, בין היתר, בשל המורכבות וריבוי המשתנים המשפיעים והצורך להבין גם את המשמעויות של  היבטים חברתיים, סביבתיים, מוניציפליים ולעתים אף פוליטיים. 
בשנים האחרונות עדים אנו למגמה גוברת בישראל בה התחדשות עירונית תופסת תאוצה והופכת למרכיב מרכזי בתחום הנדל"ן. הניסיון המצטבר בארץ ובעולם מלמד כי מדובר בנושא שיש לו השלכות רבות וכבדות משקל במגוון רחב של תחומים, הן במישור המקומי והן הארצי.
לפיכך, נודעת חשיבות מיוחדת לניהול מקצועי של פרויקטים בהתחדשות עירונית מתוך ראייה רחבה ובחינת כלל המשתנים והשיקולים המשפיעים. כנגזרת מכך, עולה הצורך להבטיח שלעוסקים בתחום יש את הידע המקצועי הנדרש כדי להבין את המשמעויות ולתת מענה מתאים. 

לעניין זה, ראוי לציין את גישת בג"ץ לנושא התכנון לפיו: "אין מדובר עוד על תכנון שימושי קרקע בלבד, אלא על תפיסה סביבתית כוללת של החברה, הכלכלה ואיכות החיים" (בג"צ 4128/02), שמטבע הדברים היא בעלת משמעות מיוחדת בתכנון וביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית. 

לצד ההשלכות של השינויים התכופים שמקורם בפעולות ממסדיות, כדוגמת חקיקה או העברת סמכויות בנושאי תכנון ובנייה בין משרדי הממשלה, עדים אנו גם לתהליכים חברתיים חשובים בחברה הישראלית שמשפיעים על עולם הנדל"ן בכלל ועל פרויקטים בתחום התחדשות עירונית בפרט. במרכזם מגמה של מודעות גוברת בקרב הציבור הישראלי לזכויותיו ולהכרה בהשפעת ההחלטות של מוסדות התכנון והבניה על נכסיו ועל איכות חייו. כתוצאה מכך, עדים אנו למעורבות רבה יותר בתהליך התכנון הסטטוטורי של פרויקטים בהתחדשות עירונית למיצוי זכויות בקרקע. גורמים אלו ואחרים מחייבים את כל העוסקים בתחום לחשיבה יצירתית ולבחינה מחודשת של כללי המשחק בהתנהלותו של השלטון המרכזי והמקומי. בכלל זה, בכל הנוגע לפישוט הליכים ולצמצום בירוקרטיה וכן בתחום מימון תשתיות ומבני ציבור כדי להבטיח כדאיות כלכלית ואת האינטרס הציבורי. 

במציאות הישראלית, התייחסות מוסדות המדינה והשלטון המקומי להתחדשות עירונית כאל יעד לאומי המתורגם למעשים (ולא רק במישור ההצהרתי), היא הכרחית. במסגרת זו, יש לתת משקל מיוחד לשיתוף פעולה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי לאור ההשלכות בתחום המוניציפלי. בחינה השוואתית של הצלחות וכישלונות בתכנון וביצוע פרויקטים בהתחדשות עירונית מלמדת באופן די מובהק כי אחד הגורמים שהשפעתו הייתה רבה במיוחד הוא הידע המקצועי של העוסקים בתחום, שבא לידי ביטוי, בין היתר, במידת מיצוי המשאבים והרווחים של בעלי הדירות והיזמים.

לפיכך, חובה להקפיד ולוודא שלכל העוסקים בהתחדשות עירונית יש את הידע המקצועי הנדרש כדי להתמודד באופן המיטבי עם האתגרים הרבים והמורכבים בתהליך התכנון, הניהול והביצוע, המאפשר ומציאת פתרונות יצירתיים לקשיים ולחסמים להבטחת הצלחת המיזם והאינטרס הציבורי.

לסיכום, על רקע המאפיינים של ישראל בכל הנוגע לגידול המואץ באוכלוסייה, מצוקת הקרקע ומנגד משבר הדיור המתמשך, התחדשות עירונית מהווה צורך ציבורי חשוב מהמעלה הראשונה. הניסיון מלמד כי להצלחה או לכישלון ישנן השלכות כבדות משקל על תחומי חיים רבים וחשובים. מוטיב מרכזי נוסף עוסק  בידע המקצועי המהווה תנאי הכרחי להצלחת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, מתוך התובנה הניהולית: לייתר את הצורך לטפל בבעיות שניתן למנוע.